Liên kết Website
Văn bản mới

Quyết định Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, bị bãi bỏ trong lĩnh vực An toàn vệ sinh thực phẩm, Dược phẩm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế, Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Tổ dân cư tự quản trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

QUYẾT ĐỊNH Bãi bỏ Quyết định số 28/2008/QĐ-UBND ngày 09/10/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình ban hành quy định tổ chức tiếp công dân, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

Công văn Ban hanh The le Hoi thi tim kiem Sang kien CCHC tỉnh Hòa Bình

Quyết định Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được thay thế và thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực đo đạc, bản đồ và thông tin địa lý thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hoà Bình

Quyết định Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực quản lý Công sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài chính tỉnh Hòa Bình

Quyết định Về việc thu hồi đất và cho Công ty Cổ phần Đầu tư Việt Hàn Hoà Bình thuê đất tại Khu công nghiệp Mông Hoá, xã Mông Hoá, huyện Kỳ Sơn để xây dựng Nhà máy dệt kim Hoà Bình

Quyết định Về việc phê duyệt cơ chế chính sách, đối tượng mức hỗ trợ kinh phí phòng, chống bệnh dịch tả lợn Châu phi

Quyết định Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; danh mục thủ tục hành chính thay thế; danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Hòa Bình